Přeskočit na hlavní obsah

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují právní vztah mezi společností JOURNEYMAN CZ s.r.o., IČ 24843920, se sídlem Podjavorinské 1606/16, 149 00 Praha 4, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 179613 (dále jen „Prodávající“) a fyzickými nebo právnickými osobami (dále jen „Kupující“) vyplývající z uzavřených kupních smluv a jsou nedílnou součástí těchto kupních smluv. Zasláním objednávky Prodávajícímu Kupující vyjadřuje, že se s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami seznámil, že s nimi souhlasí a zavazuje se je v plně dodržovat.

II. Nabídka zboží

Předmětem kupní smlouvy je zboží uvedené v objednávce Kupujícího. Nabídka zboží Prodávajícího, včetně ceny zboží a souvisejících poplatků, je uvedena na webové stránce www.journeyman.cz nebo v jiných propagačních materiálech Prodávajícího (např. komerční inzerce v tisku, katalog, typový dopis). Informace o aktuální nabídce zasílá Prodávající stávajícím i budoucím zákazníkům přímo prostředky komunikace na dálku. Nabídky uvedené v propagačních materiálech mají časově omezenou platnost. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nabídku nebo cenu zboží. Nabídka zboží je platná pouze do vyčerpání zásob.

V případě akční nabídky si Prodávající vyhrazuje právo určit maximální množství určitého zboží, které může jeden Kupující zakoupit, či stanovit, že jeden Kupující je oprávněn zakoupit pouze jeden kus daného zboží. O tomto omezení bude Prodávající Kupujícího v rámci akční nabídky informovat.

III. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy

Objednávky lze činit písemně, telefonicky, prostřednictvím faxu nebo vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webové stránce Prodávajícího www.journeyman.cz. Za platnou se považuje pouze objednávka obsahující následující povinné údaje: specifikace objednávaného zboží , jméno a příjmení Prodávajícího (obchodní firma), adresa bydliště (sídla), telefon, email, popř. fax, souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami Prodávajícího, podpis. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout či pozastavit vyřízení objednávky, jestliže: údaje uvedené v objednávce jsou chybné, neúplné či fiktivní, nebo; Kupující v minulosti porušil svůj závazek vůči Prodávajícímu a dodané zboží Prodávajícímu nezaplatil ani je ve stanovené lhůtě nevrátil; došlo k vyčerpání zásob objednaného zboží. Předmětem objednávky je jednotlivý kus zboží. V případě, že Kupující neuplatní ve stanovené lhůtě své právo odstoupit od smlouvy, popř. pozastavit či zrušit objednávku dalších kusů zboží, je povinen objednané zboží odebrat a zaplatit kupní cenu, včetně souvisejících poplatků. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku vzniklé v souvislosti s objednávkou zboží Kupujícím se řídí smlouvou mezi Kupujícím a subjektem, který mu tyto služby poskytuje. Objednávka zboží Kupujícím je ve smyslu ustanovení § 43c odst. 1 občanského zákoníku přijetím návrhu kupní smlouvy ohledně zboží, které je uvedeno v objednávce. Objednatel bere na vědomí, že tato kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení platné objednávky Prodávajícímu. Prodávající je povinen prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku v nejkratším možném termínu potvrdit obdržení objednávky.

IV. Dodací podmínky

Prodávající dodává objednané zboží v rámci Evropské unie na dodací adresu Kupujícího uvedenou v objednávce zboží prostřednictvím České pošty s.p., popř. jiného přepravce. Objednaný kus zboží bude Kupujícímu odeslán ve lhůtě 2 dnů ode dne přijetí platné objednávky Prodávajícím. Z jakéhokoliv důvodu opožděné dodání včas odeslané zásilky neopravňuje Kupujícího k odmítnutí jejího převzetí, ani k požadování náhrady či slevy za nedodržení dodací lhůty. Prodávající zaručuje odpovídající způsob balení zboží tak, aby bylo zboží Kupujícímu doručeno v co nejlepším stavu. Poštovné a balné, které si Prodávající účtuje, tak ve skutečnosti představuje jen část pro tento účel skutečně vynaložených nákladů.

V. Kupní cena a platební podmínky

Výhrada vlastnictví. Kupní cena včetně DPH je uvedena v popisu zboží v nabídce Prodávajícího a Kupující s ní projeví souhlas podáním objednávky. Poštovné a balné je účtováno samostatně a v kupní ceně není zahrnuto. Zaplacení kupní ceny se realizuje bankovním převodem na bankovní účet Prodávajícího na základě údajů uvedených na složence doprovázející objednané zboží nebo na dobírku, přičemž k platbě dojde při převzetí zboží Kupujícím na poště nebo při jeho dodání Kupujícímu poštovním doručovatelem či kurýrem. Bez ohledu na předání zboží nabývá Kupující vlastnické právo k objednanému zboží až po úplném zaplacení kupní ceny. Do doby úplného zaplacení kupní ceny je zboží ve vlastnictví Prodávajícího.

VI. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupením se kupní smlouva ruší. O odstoupení může Kupující vyrozumět Prodávajícího zejména písemně nebo e-mailem na kontaktní adrese uvedené v čl. IX těchto Všeobecných obchodních podmínek. Uplatnil-li Kupující právo na odstoupení, je povinen vrátit zboží Podávajícímu. V případě odstoupení od smlouvy tedy Kupující vrátí dodané zboží zpět Prodávajícímu odesláním na adresu: JOURNEYMAN CZ s.r.o., Všechromy 75, Strančice, 251 63, a to v originálním obalu, se všemi přiloženými doklady a s originálním účtem, pokud je má k dispozici. Kupující si uschová doklad o odeslání zásilky. Náklady na odeslání hradí Kupující . Skutečnost, že zboží nebude vráceno Prodávajícímu v originálním obalu s přiloženými doklady a originálním účtem však nemá vliv na platnost ani účinnost odstoupení od smlouvy Kupujícím. Prodávající má však právo požadovat na Kupujícím v souladu s ustanovením § 458 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), vydání tohoto originálního obalu nebo v případě, že toto vydání není možné, peněžitou náhradu jakožto ekonomickou protihodnotu toho, co nemůže být vydáno. Pokud před odstoupením od smlouvy již Kupující zaplatil Prodávajícímu kupní cenu, vrátí mu Prodávající zaplacenou částku do 30 dnů ode dne platného odstoupení od smlouvy. Vrácení zboží Prodávajícímu v originálním obalu s přiloženými doklady a originálním účtem však urychlí vrácení kupní ceny zboží Prodávajícím Kupujícímu. V takovém případě může být částka za vrácenou zásilku využita na úhradu dalších zásilek nebo převedena na bankovní účet Kupujícího. Kupující informuje Prodávajícího telefonicky nebo emailem o tom, jakým způsobem mu má být zaplacená kupní cena nebo její část vrácena. To neplatí, pokud si Kupující přeje zaplacenou částku použít k úhradě dalších zásilek.

VII. Odpovědnost za vady, reklamační řád

Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku jeho předání Kupujícímu. Prodávající dále poskytuje Kupujícímu zákonnou záruku kvality a pravosti zboží, a to za podmínky, že je zboží odpovídajícím způsobem uchováváno a používáno. Záruka se nevztahuje na poškození, k němuž došlo v důsledku nesprávné manipulace se zbožím nebo v důsledku jiného nesprávného zásahu. Nároky Kupujícího v případě dodání vadného zboží a jejich uplatňování (reklamační řád):

a) V případě, že zboží při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou uzavřenou podle čl. III (tzn. zboží má vady, nemá sjednanou či Prodávajícím tvrzenou jakost a užitné vlastnosti, neodpovídá požadavkům právních předpisů, není dodáno v odpovídajícím množství nebo hmotnosti apod.) má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího, buď výměnou zboží nebo dodáním chybějícího zboží, a není-li to možné, tak má Kupující nárok na přiměřenou slevu z ceny věci, nebo je oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy se v tomto případě bude řídit ustanoveními čl. VI. výše.

b) Projeví-li se rozpor s kupní smlouvou během 6 měsíců ode dne převzetí zboží Kupujícím na základě uzavřené kupní smlouvy, má Kupující za podmínek dle ustanovení § 616 odst. 4 Občanského zákoníku stejná práva jako ve výše uvedeném případě pod bodem a), kdy zboží při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou.

c) V případě, že se v záruční době stanovené Občanským zákoníkem a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami objeví na zboží vady, má Kupující právo požadovat na Prodávajícím dle svého uvážení buď výměnu zboží, dodání chybějícího zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo je oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy se v tomto případě bude řídit ustanoveními čl. VI. výše. Kupující je povinen dodané zboží zkontrolovat bez zbytečného odkladu po dodání a informovat Prodávajícího o zjištěných vadách. Vyskytnou-li se vady zboží později, je Kupující povinen o nich informovat Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o vadách dozví. Kupující může informovat Prodávajícího o vadách zboží (oznámení o reklamaci) zejména písemně, telefonicky nebo e-mailem na kontaktní adrese Prodávajícího uvedené v čl. IX těchto Všeobecných obchodních podmínek. Nároky Kupujícího vyplývající z vad dodaného zboží jsou uvedeny v bodech a) až c) výše. Oznámení o reklamaci musí Kupující dostatečně přesně popsat zjištěné vady zboží a uvést informace potřebné k identifikaci Kupujícího a reklamovaného zboží včetně čísla objednávky. Oznámení o reklamaci musí rovněž obsahovat způsob vyřízení reklamace požadovaný Kupujícím. Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy Kupující reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje. Osoba pověřená Prodávajícím vyřízením reklamace rozhodne o přijetí či odmítnutí reklamace ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

Kupující má právo požadovat vyřízení reklamace způsobem určeným v oznámení o reklamaci. V případě, že je Kupujícím požadována přiměřená sleva z kupní ceny, rozhodne o její výši Prodávající. Při určení její přiměřenosti přihlédne Prodávající k tomu, o kolik se v důsledku vady snížila obvyklá cena zboží, zejména se zřetelem na rozsah vady. Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. V případě výměny vadného zboží za bezvadné Kupující nehradí další náklady na poštovné a balné.

VIII. Ochrana osobních údajů

Prodávající, jako správce osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zpracovává osobní údaje poskytnuté stávajícími nebo potencionálními zákazníky Prodávajícího, zejména pak údaje uvedené v objednávkách zboží a služeb Prodávajícího. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány po dobu deseti let od poskytnutí, po kterou k nim rovněž mohou být přiřazeny další údaje.

Osobní údaje Kupujícího budou zpracovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Kupující vyjadřuje poskytnutím svých osobních údajů Prodávajícímu (jako správci osobních údajů) souhlas s tím, aby tyto údaje byly v souladu s výše uvedenými podmínkami zpracovány po dobu deseti let od poskytnutí za účelem nabízení zboží a služeb Prodávajícího i třetích osob (včetně zasílání informací o pořádaných akcích) a užívány za účelem zasílání elektronických obchodních sdělení Prodávajícího a jeho obchodních partnerů ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Poskytnutí osobních údajů Prodávajícímu a s tím spojený souhlas se zpracováním osobních údajů Kupující uděluje dobrovolně na dobu 10 let a může jej kdykoli bezplatně odvolat oznámením zaslaným na adresu Prodávajícího. Kupující se může na Prodávajícího obrátit se žádostí o přístup k osobním údajům, o vysvětlení a případně odstranění závadného stavu podle § 12 a 21 zákona o ochraně osobních údajů. Kromě toho se Kupující může s podnětem obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Prodávající výše uvedené osobní údaje zpracovává v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, a to za účelem nabízení zboží a služeb jak svých tak třetích osob, včetně zasílání informací o pořádaných akcích. Prodávající je oprávněn osobní údaje předat třetím osobám, zejména pak správcům či zpracovatelům osobních údajů.

IX. Kontaktní údaje Prodávajícího

Prodávajícího lze písemně kontaktovat na adrese:

JOURNEYMAN CZ s.r.o.
Všechromy 75
251 63 Strančice-Všechromy
E-mail: info@quadcentrum.cz

X. Závěrečná ustanovení

Vzájemné smluvní vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí výhradně českým právním řádem, podléhají české jurisdikci. Kupní smlouvy jsou uzavírány v českém jazyce. Prodávající si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky měnit a doplňovat. Případné změny a doplňky Všeobecných obchodních podmínek se nebudou vztahovat na kupní smlouvy již uzavřené. V Praze dne 1.9. 2022

Obaly a použité olovnaté baterie lze bezplatně vrátit u našich obchodních partnerů.

Použité Li-ion baterie lze bezplatně vrátit v rámci kolektivního systému Ecobat.

Loading...

Nahrávání

Error

Vyhledává se...